Zakres usług

Księgowość

Prowadzę księgi rachunkowe (pełna księgowość), podatkowe księgi przychodów i rozchodów (KPIR), ewidencje ryczałtowe, na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez klienta. Przy współpracy z klientem zajmuję się przygotowaniem zakładowego planu kont, który spełnia wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Sporządzam roczne sprawozdania finansowe w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Przygotowuję okresowe raporty zgodnie z przyjętymi przez klienta standardami. Wykonuję kalkulację miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Sporządzam roczne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych oraz miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT, dostarczając powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach. Tworzę raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), czy też NBP. Przygotowuję również inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane.

Kadry i płace

Zajmuję się w obsługą spraw kadrowych w pełnym zakresie. Przygotowuję umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło). Sporządzam deklaracje zgłoszeniowe do ubezpieczenia nowo zatrudnionych pracowników. Zajmuję się przygotowaniem deklaracji rozliczeniowych i miesięcznych raportów imiennych do ZUS. Do moich usług zalicza się również sporządzanie list płac dla pracowników oraz przygotowywanie przelewów wynagrodzeń pracowników, przelewów na podatek dochodowy i ZUS. Na prośbę klienta sporządzam zaświadczenia o wynagrodzeniu dla pracowników. Prowadzę teczki osobowe pracowników, ewidencje urlopowe. Sporządzam świadectwa pracy, wypowiedzenia umów o pracę, ewidencje kar i nagan. Generuję PIT11, PIT40. Biorę udział w kontrolach PIP, ZUS. Oferuję również usługi BHP.

Doradztwo biznesowe

Pomagam w założeniu działalności gospodarczej. Przeprowadzam przez procedurę rejestrowania firmy. Dobieram optymalną formę prowadzenia działalności gospodarczej i formy opodatkowania. Przeprowadzam analizy poniesionych kosztów i wpływu inwestycji na wynik finansowy.

Księgować na bieżąco

Oferuję możliwość dokonywania księgowań na bieżąco. Za pomocą takiej formy księgowania, każdego dnia, po każdym zdarzeniu gospodarczym, klient może zapoznać się ze swoją sytuacją ekonomiczną.

Mobilny księgowy

W razie braku czasu proponuję klientom odbiór dokumentów z ich siedziby lub innego dogodnego miejsca. Możliwe jest również świadczenie usług w siedzibie klienta.

Sprawozdania i raportowanie

Każdy okres obrachunkowy kończy się podaniem wysokości zobowiązań publiczno-prawnych, jak również sprawozdaniem prezentującym wynik finansowy. Proponuję również możliwość tworzenia raportów zgodnie z wymaganiami klienta.

Zeznania roczne

Na początku każdego roku należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z uzyskanych dochodów. W tym celu świadczę usługi sporządzania zeznań rocznych dla firm oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Moje usługi polegają nie tylko na wypełnieniu druku, ale również na zwróceniu uwagi na możliwości skorzystania z ulg podatkowych oraz wybraniu najkorzystniejszej formy rozliczenia (indywidulne lub wspólnie z małżonkiem). Od 2015 Urzędy Skarbowe będą przygotowywać rozliczenia dla podatników, lecz bez uwzględnienia przysługujących im ulg podatkowych. Jeżeli podatnik będzie chciał skorzystać z dostępnej dla niego ulgi, będzie musiał wypełnić zeznanie roczne we własnym zakresie.

Załatwianie spraw urzędowych

Za pomocą otrzymanych pełnomocnictw jestem w stanie załatwić wiele spraw urzędowych takich jak: rejestracja podmiotów gospodarczych, aktualizacja danych, sporządzanie i składanie pism urzędowych, wniosków, zaświadczeń oraz deklaracji. Dzięki temu klient zaoszczędza czas i nerwy nie stojąc w urzędowych kolejkach.

Tworzenie biznes planów

Posiadam wieloletnie doświadczenie w tworzeniu biznes planów. Są one niezbędne przy planowaniu i realizacji większych inwestycji. Są wymagane w projektach unijnych. Przygotowuję zarówno nowe biznes plany, jak również aktualizuję wcześniej już stworzone plany inwestycyjne.

Przechowywanie dokumentacji księgowej

Jeżeli po zakończonym roku obrachunkowym klient nie jest w stanie przetrzymywać dokumentacji księgowo-kadrowo-płacowej, udostępniam miejsce, w którym dokumentacja będzie bezpiecznie przechowywana.

Księgowość na próbę

Zainteresowanym moimi usługami lecz będącymi klientami innego biura, proponuję przyniesienie swojej dokumentacji księgowo-kadrowo-płacowej za dany okres rozliczeniowy, w celu jej weryfikacji. To, że biuro nie zgłasza uwag, wcale nie musi oznaczać, że wszystko jest w porządku. Wręcz przeciwnie, przy najbliższej kontroli urzędu, może okazać się, że jest sporo błędów, za które klient będzie musiał odpowiadać. Jednocześnie można porównać jakość moich usług z aktualnym biurem. Weryfikacja polega na sprawdzeniu przeze mnie poprawności księgowań, rozliczeń kadrowo-płacowych. Zainteresowana osoba otrzyma pełny raport z przeprowadzonej weryfikacji. W razie wykrytych błędów doradzę w jaki sposób je skorygować oraz odpowiem na pytania.